Algemene voorwaarden

VintageMasters algemene voorwaarden voor online aankopen op www.vintagemasters.eu

 1. Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Vintage Masters
Adres: Herestraat 106, 9711LM Groningen
Telefoonnummer: +31 (0)649933593
E-mailadres: info@vintagemasters.eu
BTW-nummer: NL003184300B23

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Werkdag" betekent een kalenderdag, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een Nederlandse feestdag, waarop de banken in Nederland geopend zijn voor normale bedrijfsuitoefening;

"Consument" betekent iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) die via de Vintage Masters Webshop een Overeenkomst aangaat met Vintage Masters;

"Overeenkomst" betekent elke overeenkomst met betrekking tot bestellingen van Producten die beschikbaar zijn op de Vintage Masters webshop gesloten tussen Vintage Masters en de Consument via de Vintage Masters Website.

"BW" betekent Burgerlijk Wetboek;

"Duurzame gegevensdrager": elk hulpmiddel, met inbegrip van e-mail, dat de consument in staat stelt om informatie die aan hem is gericht, op te slaan op een manier die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

"Vintage Masters webshop" betekent de online webshop van Vintage Masters op de Vintage Masters Website;

"VintageMasters-website" betekent de website van Vintage Masters op www.vintagemasters.eu;

"Algemene Voorwaarden" betekent deze Algemene Voorwaarden van Vintage Masters;

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld van kracht, al dan niet geregistreerd (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelsmerkrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, auteursrechten, databankrechten, modelrechten, en alle handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, software, octrooien, werken, databanken, ontwerpen, modellen, knowhow, en alle rechten met betrekking tot een van de voorgaande) met betrekking tot de Producten en de Vintage Masters Website;

"Partijen" betekent Vintage Masters en de Consument gezamenlijk;

"Product" betekent alle goederen die Vintage Masters produceert en/of verkoopt onder - onder meer - de (handels)naam "Vintage Masters".

 1. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst (en/of wijzigingen of aanvullingen daarop) tot verkoop en levering van Producten gesloten via de Vintage Masters Webshop waarbij Vintage Masters partij is en gelden voor de gehele rechtsverhouding tussen Partijen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle offertes en aanbiedingen van Vintage Masters en alle aanvaardingen, erkenningen en bevestigingen door Vintage Masters van eventuele bestellingen van de consument.

3.2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Consument ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

3.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod van het desbetreffende product en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.4. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Producten afgesloten via de Vintage Masters Webshop.

 1. Aanbiedingen en bestellingen

4.1. Het materiaal op de Website van Vintage Masters is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Vintage Masters niet.

4.2. Vintage Masters zal op de Website van Vintage Masters aangeven of een aanbod van beperkte duur is.

4.3. Een aanbod is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een product niet op voorraad is, ondanks dat het op de Vintage Masters Webshop staat, kan Vintage Masters een bevestigde bestelling annuleren. In een dergelijk geval wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld en worden eventuele betalingen met betrekking tot de bestelling terugbetaald.

 1. De overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding van een aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Consument. De Consument aanvaardt het aanbod door een bestelling te plaatsen via de Vintage Masters Webshop. Direct na ontvangst van een bestelling stuurt Vintage Masters een geautomatiseerde e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling.

 • Vintage Masters kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.

5.2. Vintage Masters behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten in (onder andere) de volgende situaties:

 • Het Product is niet beschikbaar of het Product is niet op voorraad;
 • De bestelling wordt door de beveiligingssystemen van Vintage Masters gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die fraudegevoelig is;
 • De factureringsgegevens van de consument zijn niet correct of niet controleerbaar;
 • Vintage Masters heeft redenen om aan te nemen dat de consument een wederverkoper is;
 • Er stond een fout in de prijs op de website van Vintage Masters;
 • Vintage Masters kan niet leveren op het door de consument opgegeven verzendadres.

In een dergelijk geval wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld en worden eventuele betalingen met betrekking tot de bestelling terugbetaald.

 1. Prijzen
 • Alle prijzen op de Vintage Masters-website zijn in euro's en inclusief BTW.
 • Vintage Masters behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de Vintage Masters Website zonder kennisgeving te wijzigen. Vintage Masters is niet aansprakelijk jegens de consument of derden voor prijswijzigingen.

Verzend- en leveringstarieven worden per bestelling toegepast. Alle kosten in verband met verzending import- en exportheffingen en accijnzen, alsmede alle andere heffingen of belastingen opgelegd of geheven met betrekking tot het Product, de verzending en inklaring zijn voor rekening van de Consument. Dergelijke kosten of uitgaven die door Vintage Masters zijn betaald, zullen aan de Consument in rekening worden gebracht.

 1. Herroepingsrecht

7.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst binnen 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument kan de overeenkomst ontbinden en het geld terug ontvangen of het bestelde Product ruilen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder) het bestelde Product fysiek in bezit krijgt. In het geval dat meerdere Producten van dezelfde bestelling afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn na 30 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder) het laatst bestelde Product fysiek in bezit krijgt.

7.2. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending (zoals ondergoed, badkleding en accessoires met piercings) en/of verzegelde Producten die na levering niet verzegeld zijn, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

7.3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de Consument Vintage Masters op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door binnen de herroepingstermijn een e-mail met een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te sturen naar info@vintagemasters.eu. Om aan de herroepingstermijn te voldoen is het voldoende dat de Consument een Return Merchandise Authorisation aanvraagt of de ondubbelzinnige verklaring naar Vintage Masters stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4. Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument het Product en de verpakking met zorg behandelen en inspecteren, op dezelfde manier als de Consument dat in een winkel zou mogen doen. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het Product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het product vast te stellen. In het geval van werkzaamheden gedaan aan het Product door een derde partij (d.w.z. horlogemaker anders dan die van Vintage Masters), stemt de Consument ermee in dat elke garantieclaim tegen Vintage Masters vervalt en Vintage Masters behoudt zich het recht voor om elk verzoek tot teruggave door de Consument te weigeren.

 • Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt de Consument het Product voor eigen rekening en risico terug naar Vintage Masters door de instructies op de retourautorisatie te volgen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vintage Masters heeft medegedeeld. Aan deze termijn is voldaan als de Consument het Product terugstuurt voordat de herroepingstermijn van 30 kalenderdagen is verstreken. Indien de Consument zich buiten de Europese Unie bevindt, dient de Consument het geretourneerde Product op de douaneaangifte aan te geven als "Retourzendingen en reparaties van Nederlandse goederen". Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen alle BTW en douanekosten in mindering worden gebracht op het bedrag dat Vintage Masters retourneert.

7.5. De Consument dient het Product met alle geleverde toebehoren en in complete en originele staat en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 • Indien de Consument tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Vintage Masters onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop Vintage Masters op de hoogte is gesteld van het besluit van de Consument om de Overeenkomst te herroepen, de betreffende van de Consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten en exclusief de retourkosten, terugbetalen. De retourkosten worden in mindering gebracht op de terugbetaling aan de Consument. In het geval dat de Consument het Product wil ruilen, worden geen retour- en/of extra verzendkosten in rekening gebracht. Vintage Masters kan de terugbetaling achterhouden totdat Vintage Masters het Product heeft terugontvangen, of totdat de Consument voldoende bewijs heeft geleverd van tijdige terugzending van het Product, afhankelijk van welk tijdstip het eerst valt. Vintage Masters zal deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.
 1. Betaling door de consument

8.1. Voor zover in de Overeenkomst of in toepasselijke aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de aan Vintage Masters verschuldigde bedragen door de Consument te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst.

8.2. Vintage Masters aanvaardt geen andere betaalmethoden dan de betaalmethoden aangegeven op de Website van Vintage Masters. Vintage Masters kan deze betaalmethoden te allen tijde wijzigen. Alle werkelijke kosten van betaling worden doorberekend aan de Consument.

8.3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Vintage Masters te melden.

 1. Verzending en levering

9.1. Het bestelde Product wordt binnen 1-5 Werkdagen na bevestiging van de bestelling aan de Consument verzonden. Indien de Consument meerdere bestellingen met hetzelfde verzendadres plaatst, kunnen deze bestellingen worden gecombineerd, tenzij de Consument anders verzoekt. In dat geval worden de Producten binnen 1-5 Werkdagen na de laatste bestelling aan de Consument verzonden.

9.2. In plaats van de bestelling te laten verzenden en bezorgen, kan de Consument besluiten de bestelling af te halen in Groningen, Nederland. Indien de Consument hiervoor kiest, dient de Consument dit aan te geven bij het plaatsen van de bestelling bij de Vintage Masters Webshop.

9.3. Alle Producten worden veilig opgeslagen op een externe locatie met beperkte toegang gedurende de week. Er zijn geen Producten beschikbaar op het fysieke adres van Vintage Masters. Wanneer de Consument een bestelling heeft geplaatst op een bepaalde Werkdag en de bestelling persoonlijk wenst af te halen, zal Vintage Masters contact opnemen met Consument om de vroegste mogelijkheid te communiceren.

9.4. De in deze Algemene Voorwaarden, op de Website van Vintage Masters of anderszins door de Vintage Masters Store gecommuniceerde verzend- en leveringstermijnen zijn indicatief en worden niet gegarandeerd. Indien Vintage Masters de (geschatte) verzenddatum niet kan halen, zal Vintage Masters de Consument hiervan op de hoogte stellen. Vintage Masters is niet aansprakelijk voor schade en kosten die voortvloeien uit of verband houden met vertraagde levering.

9.5. Vintage Masters verzendt naar verzendadressen in de landen die zijn aangegeven op de Website van Vintage Masters. Vintage Masters levert het Product op het verzendadres dat is opgegeven in de bestelling van de Consument.

9.6. Als het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevindt, is het de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat het bestelde product rechtmatig kan worden geïmporteerd.

9.7. Vintage Masters is bevoegd derden in te schakelen bij de nakoming van haar verzend- en leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Alle door Vintage Masters gebruikte verzenddiensten voorzien in een trackingnummer.

9.8. Vintage Masters behoudt zich de volledige en onvoorwaardelijke eigendom van het bestelde Product voor totdat het Product alsmede alle overige vorderingen van Vintage Masters op de Consument volledig zijn betaald (in de zin van artikel 3:92 en 7:9 BW). De Consument heeft in geen geval een retentierecht met betrekking tot het Product. Vintage Masters is gerechtigd het Product terug te nemen indien de Consument tekortschiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of indien Vintage Masters uit het gedrag of de communicatie van de Consument afleidt dat de Consument tekort zal schieten in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

9.9. Alle risico's met betrekking tot het Product gaan over op de Consument op het moment dat het Product wordt afgeleverd op het verzendadres dat is opgegeven in de bestelling van de Consument. Indien de Consument weigert of nalaat het bestelde Product in ontvangst te nemen en/of in ontvangst te nemen, zullen de werkelijke kosten voor het terugzenden van het Product naar Vintage Masters aan de Consument in rekening worden gebracht.

 1. Klachten

10.1. Vintage Masters wijst erop dat de Consument zich kan beroepen op de wettelijke garantie van conformiteit van goederen (zoals bepaald in artikel 7:17 BW). De Consument is verplicht het geleverde Product nauwkeurig te onderzoeken op de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder) het Product fysiek in bezit krijgt.

10.2. De Consument dient Vintage Masters op de hoogte te stellen van klachten over gebreken en/of het niet voldoen aan de specificaties van het geleverde Product, inclusief maar niet beperkt tot klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en/of beschadigingen van het Product en/of de kleur van het Product. Klachten dienen schriftelijk te worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: info@vintagemasters.eu. De e-mail bevat een duidelijke omschrijving van de klacht, de naam van de Consument, het ordernummer in de orderbevestiging en het artikelnummer van het Product en dient te worden verzonden binnen een redelijke termijn na ontdekking van de gebreken, maar in ieder geval niet later dan twee (2) maanden na ontdekking van de gebreken.

10.3. Bij Vintage Masters ingediende klachten worden binnen een termijn van vijf (5) Werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. De Consument zal Vintage Masters alle medewerking verlenen die Vintage Masters nodig heeft om de klacht te onderzoeken. Vintage Masters is slechts verplicht klachten in behandeling te nemen indien Vintage Masters in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te verifiëren.

10.4. In het geval van een tijdige, correcte en gerechtvaardigde klacht in overeenstemming met dit artikel 10, heeft de consument recht op ofwel vervanging of reparatie van het defecte of niet-conforme product, ofwel een gepast krediet voor de aankoopprijs van het product.

10.5. De Consument zal het defecte of niet-conforme Product in zijn geheel retourneren aan Vintage Masters. Het defecte of niet-conforme Product wordt eigendom van Vintage Masters zodra het is vervangen of gecrediteerd.

10.6. Een klacht die niet voldoet aan de in dit artikel 10 gestelde eisen, wordt door Vintage Masters niet in behandeling genomen, het Product wordt geacht geen gebreken te vertonen en te voldoen aan de specificaties en ontslaat de Consument niet van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Vintage Masters is in geen geval aansprakelijk jegens de Consument voor indirecte schade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, de verkoop van Producten door Vintage Masters of het gebruik daarvan door de Consument, ongeacht of deze schade is gebaseerd op onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, garantie, wettelijke plicht of anderszins, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Vintage Masters.

11.2. Niettegenstaande iets anders in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zal elke totale aansprakelijkheid van Vintage Masters jegens de Consument die ontstaat in verband met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, onder welke theorie of grond dan ook of het nu gaat om contract, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, garantie, wettelijke plicht of anderszins, in geen geval de factuurwaarde van het betreffende Product overschrijden (tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Vintage Masters of haar leidinggevend personeel).

 1. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten blijven het exclusieve eigendom van Vintage Masters of haar licentiegevers. De Consument erkent dat hij geen recht, titel of belang heeft in, noch zal hij enig Intellectueel Eigendomsrecht verwerven of trachten te verwerven in zijn eigen naam of die van derden, of voor zijn eigen rekening of die van anderen, of zal hij op een dergelijke manier handelen die bij derden de indruk kan wekken dat de Consument eigenaar is van een van deze Intellectuele Eigendomsrechten.

13.2. De Consument zal geen Producten of (enig onderdeel van) de Vintage Masters Website kopiëren, noch (anderszins) gebruik maken van enig Intellectueel Eigendomsrecht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vintage Masters. De Consument zal niets veroorzaken of toelaten dat schade of nadeel kan toebrengen aan de Intellectuele Eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun geldigheid, onderscheidend vermogen en/of reputatie.

13.3. Niets in een Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden kan worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of het toekennen van rechten aan de Consument met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten.

 1. Privacy

Vintage Masters zal de persoonlijke gegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de Vintage Masters Website.

 1. Beschikbaarheid van de VintageMasters webshop

Vintage Masters garandeert niet dat de Vintage Masters Website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of dat de toegang altijd ononderbroken zal zijn. Toegang tot de Vintage Masters Website is toegestaan op tijdelijke basis. Vintage Masters behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de Vintage Masters Website geheel of gedeeltelijk op te schorten, in te trekken, stop te zetten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Vintage Masters is niet aansprakelijk voor enige reden waardoor de Vintage Masters Website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

 1. Diverse

16.1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen of geacht te zijn vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd. De interpretatie van de vervangende bepalingen zal de bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

16.2. Vintage Masters behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. In het geval dat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, zal Vintage Masters hiervan mededeling doen door op de Website van Vintage Masters te vermelden dat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd en daarbij de datum van deze wijzigingen aan te geven.

 • Vintage Masters kan haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen, cederen en/of verpanden aan een derde. Dit heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de Consument.
 • De Consument kan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst slechts met schriftelijke toestemming van Vintage Masters overdragen, cederen en/of verpanden aan een derde.
 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1. Deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van (i) de collisieregels van het Nederlands internationaal privaatrecht en (ii) de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980).

17.2. De bevoegde rechter in Nederland is bij uitsluiting bevoegd geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of enige Overeenkomst te beslechten, onverminderd het recht van hoger beroep (hoger beroep) en dat van beroep bij het Hooggerechtshof (cassatie).